Algemene Voorwaarden Happy Homework

Artikel 1 ­ Definities en toepasselijkheid

1.1

In deze algemene voorwaarden voor vakgerichte studiehulp en huiswerkhulp, hierna aangeduid als Voorwaarden, wordt verstaan onder:

  • Happy Homework : Het bedrijf Happy Homework verzorgt vakgerichte bijles en huiswerkbegeleiding.
  • Vertegenwoordiger: Ieder natuurlijk persoon met wie Happy Homework een overeenkomst aangaat, danwel aan wie Happy Homework een aanbieding doet. De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de aanmelding van een leerling evenals de financiële verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Indien de vertegenwoordiger zelf actief deelneemt aan vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding wordt in deze voorwaarden de vertegenwoordiger eveneens beschouwd en/of aangeduid als leerling.
  • Leerling: De actieve leerling van vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding, die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, dan wel op wie de overeenkomst eveneens van toepassing is.
  • Overeenkomst : Iedere overeenkomst die tussen Happy Homework en vertegenwoordiger tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 ­ Aanbiedingen en offertes

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van Happy Homework zijn vrijblijvend, ook hetzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend, indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.2

Happy Homework kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de vertegenwoordiger redelijkerwijs kan begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Een voorgestelde aanbieding of offerte is niet automatisch van toepassing op toekomstige dienstverlening.

Artikel 3 ­ Inschrijven of opzeggen

3.1

Inschrijven voor vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding is als volgt mogelijk: De vertegenwoordiger kan zichzelf of een andere leerling middels het inschrijfformulier op de internetpagina, telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden.

Voor de aanmelding van een minderjarige is schriftelijke toestemming benodigd van een wettelijke vertegenwoordiger.

3.2

Indien er een aanbieding wordt gedaan dan wel er een overeenkomst wordt aangegaan ontvangt vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk een bevestiging van de (mogelijkheid tot) inschrijving evenals alle benodigde informatie.

In de schriftelijke of telefonische bevestiging wordt de vertegenwoordiger geïnformeerd over de inhoud, locatie, betaling, data en tijden voor vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding.

3.3

Happy Homework behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving van een leerling te weigeren of een alternatief voor te stellen. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een wachtlijst zijn.

3.4

Opzegging is mogelijk per de laatster dag van de volgende maand. De opzegging dient door vertegenwoordiger schriftelijk per e-mail te worden gedaan.

Artikel 4 ­ Tarieven en betaling

4.1

De actuele tarieven voor vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding staan vermeld op de internetsite van Happy Homework (www.happyhomework.nl). Happy Homework behoudt zich het recht om de tarieven te herzien. Wanneer relevante tarieven gewijzigd worden, zal dit uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt aan de vertegenwoordiger. Indien er reeds sprake is van een overeenkomst na aanvang van een gewijzigd tarief heeft de vertegenwoordiger de mogelijkheid de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van het nieuwe tarief op te zeggen.

4.2

Happy Homework maakt gebruik van een maandelijkse betaling; betaling per les of bijeenkomst is niet mogelijk. Vooraf wordt bepaald hoeveel lessen men zal volgen voor de komende maand en hierbij worden de maandkosten berekend. Aan het begin van elke maand wordt door Happy Homework gefactureerd. Na het opgeven van een leerling zal de eerste factuur worden opgesteld over betreffende maand. Deze dient te worden betaald voor de eerstvolgende les. Facturen behoren daarna aan het begin van elke maand overgemaakt te worden.

4.3

In het geval van een niet tijdige betaling zonder uitdrukkelijke en gerechtvaardigde opgaaf van reden, kan de deelname aan een les voor de leerling geweigerd worden. De vertegenwoordiger heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld, indien de leerling niet of in beperkte mate van de les gebruik maakt.

4.4

Indien voor een les niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde vertragingsrente en administratieve kosten voor rekening van de vertegenwoordiger.

Artikel 5 ­ Uitvoering van de overeenkomst

5.1

De vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding vindt plaats op een locatie van Happy Homework genoemd op de website van Happy Homework, of bij de leerling thuis.

5.2

Tijdens de eerste vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding zal er samen met de leerling een werkplan worden opgesteld, waarbij de te behandelen stof wordt opgedeeld in verschillende behapbare stukken en de manier van aanpak wordt besproken. Dit werkplan wordt eventueel verwerkt.

5.3

Happy Homework verzorgt vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding aan leerlingen van elke jaargroep van het basis- en voortgezet onderwijs en studenten van het MBO en HBO en in overleg eerste- en tweedejaars studenten aan de Universiteit.

5.4

Happy Homework zal de leerling naar beste inzicht en vermogen een vakgerichte bijlesgever toewijzen. De vertegenwoordiger draagt er zorg voor dat alle gegevens en benodigdheden, waarvan Happy Homework aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig en correct aan Happy Homework worden verstrekt.

Artikel 6 ­ Afspraken en afzeggingen

6.1

Een annulering van een vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding dient door de vertegenwoordiger minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Als de annulering tijdig wordt aangegeven zal door Happy Homework, na overleg met vertegenwoordiger of leerling, naar een nieuw tijdstip in verband met de annulering worden gezocht. Dit tijdstip zal plaatsvinden in de week van annulering, of de daaropvolgende week. Als blijkt dat leerling op de aangeboden tijdstippen niet aanwezig kan zijn, dan kan Happy Homework de gemiste bijeenkomst in rekening brengen. Indien een les minder dan 48 uur van te voren wordt geannuleerd, kan Happy Homework deze in rekening te brengen.

6.2

Happy Homework behoudt zich het recht voor een les of begeleiding te verschuiven respectievelijk te annuleren om redenen die buiten haar verantwoordelijkheid vallen. Indien de leerling niet in de gelegenheid is om aan de betreffende les of begeleiding op een later tijdstip alsnog deel te nemen, zal er restitutie plaatsvinden van deze les of begeleiding.

Artikel 7 ­ Huisregels

7.1

Happy Homework en leerling voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer gedurende de lessen of begeleiding, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en geconcentreerd kan worden gewerkt.

7.2

Om eventuele hinder te voorkomen is het gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers en andere beeld- of geluidsapparatuur gedurende de les of begeleiding niet toegestaan.

7.3

Happy Homework streeft naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden ook het doel na om aandacht te besteden aan de motivatie van de leerling. Indien de leerling in een bijzonder geval moeite blijft houden met motivatie dan wel de aandacht bij de les te houden, wordt er eerst overleg gepleegd met de vertegenwoordiger alvorens de leerwijze te herzien.

7.4

Indien de leerling niet of niet tijdig verschijnt op de les of begeleiding wordt er altijd contact opgenomen op het door de vertegenwoordiger verstrekte telefoonnummer.

Artikel 8 ­ Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1

Happy Homework staat ervoor in dat de diensten die zij leveren beantwoorden aan de afspraken en daarmee voldoen aan de eisen zoals deze wettelijk en redelijkerwijs gesteld mogen worden door de vertegenwoordiger.

8.2

Happy Homework is derhalve niet aansprakelijk voor dienstverlening die, volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, op geen enkele wijze voldoet aan wat men van een soortgelijke organisatie mag verwachten.

8.3

Indien Happy Homework aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de door de vertegenwoordiger betaalde vergoeding. De aansprakelijkheid van Happy Homework is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de WA-verzekering die afgesloten is voor mogelijke schade die Happy Homework tijdens de vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding kan worden aangerekend. Happy Homework is gevrijwaard voor aanspraken van indirecte schade.

8.4

Happy Homework is gevrijwaard voor het zoekraken, ontvreemden, beschadigen van eigendommen of ontstaan van letsel van de leerling op leslocaties, tenzij aan Happy Homework grove nalatigheid dan wel schuld kan worden verweten.

8.5

Happy Homework gaat met de leerling en eventuele vertegenwoordiger een inspanningsverplichting aan. Happy Homework doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar kan desondanks geen garanties bieden met betrekking tot school- , studie- ,of anderszins examenresultaten.

Artikel 9 ­ Klacht of verbeterpunt

9.1

Happy Homework hecht zeer veel waarde aan een prettige en leerzame opzet van een vakgerichte bijles of huiswerkbegeleiding. Mocht er desondanks toch een tekortkoming of verbeterpunt geconstateerd worden, dan kan dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email gericht worden aan Happy Homework, opdat Happy Homework in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden verbeterpunt of klacht kunnen overigens geen rechten worden ontleed.

Artikel 10 ­ Overmacht

10.1

Happy Homework is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de vertegenwoordiger, indien Happy Homework hinder ondervindt, als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld. Voor zover Happy Homework ten tijde van het intreden van de overmacht deels haar verplichtingen is nagekomen, is Happy Homework gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. In het geval van overmacht aan de zijde van Happy Homework heeft de vertegenwoordiger geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Happy Homework als gevolg van de overmacht voordeel mocht hebben.

10.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Happy Homework onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de vertegenwoordiger geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Happy Homework kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

Artikel 11 ­ Toepasselijk recht

11.1

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit onmogelijk blijkt, is de rechter van Haarlem bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.2

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Happy Homework partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de leerling dan wel vertegenwoordiger niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

Artikel 12 ­ Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

12.1

Van toepassing is steeds de meest recente versie dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de afspraken.

12.2

De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de internetsite https://www.happyhomework.nl.